เครื่องนวดแป้งโรตีอัตโนมัติ ลงวารสารราชมงคล ฉบับที่ 29


งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมชนมุสลิมตลาดแก้ว ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนมุสลิม ลงคอลัมน์ วิทยาการเพื่อสังคม วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 29

About k2mse