โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการย่อยกิ่งไม้และวัชพืช

 

จากการจัดประชุม ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน  โดยเชิญตัวแทนจากชุมชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการบริการทางวิชาการของแต่ละชุมชน โดยทางตัวแทนชุมชนตำบลบางสีทองและตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีอาชีพหลักคือทำนา ทำสวน ต้องการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางงานบริการวิชาการแก่สังคมจึงเห็นควรสร้างมูลค่าเพิ่มจากการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชเหลือใช้ให้กลับเป็นรายได้ให้กับชุมชน โดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชนและใช้องค์ความรู้ของชุมชนในการสร้างมูลค่าพร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย

 

About k2mse