Happy Workplaceมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน มีครุภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน