Uncategorized Archive

 • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ พร้อมทีมงานจากโครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน ให้แก่หน่วยงานกายอุปกรณ์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์เป็นผู้รับมอบซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบนี้นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดด้านการเดินเป็นอย่างมาก สามารถตรวจวัดแรงกดทับจากการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ดี ซึ่งทำให้นักกายภาพบำบัดสามารถวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

  มอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ พร้อมทีมงานจากโครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน ให้แก่หน่วยงานกายอุปกรณ์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์เป็นผู้รับมอบซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบนี้นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดด้านการเดินเป็นอย่างมาก สามารถตรวจวัดแรงกดทับจากการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ดี ซึ่งทำให้นักกายภาพบำบัดสามารถวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

  Continue Reading...

 • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่สนามสอบ TOEIC ในโครงการการจัดการความรู้ให้กับนึกษาด้านภาษา  

  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเตรียมตัวพิชิต TOEIC

  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่สนามสอบ TOEIC ในโครงการการจัดการความรู้ให้กับนึกษาด้านภาษา  

  Continue Reading...

 • ผลงานการเขียนซอฟเเวร์และหุ่นยนต์ฝีมือผู้เข้าอบรมค่ะ หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้เเล้ว

  บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Arduino

  ผลงานการเขียนซอฟเเวร์และหุ่นยนต์ฝีมือผู้เข้าอบรมค่ะ หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้เเล้ว

  Continue Reading...

 • หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้(KM) ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจาก World Bank วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์การจัดการความรู้(KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตลาดแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านความรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก World Bank ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อ.เมือง จ.นนทบุรี

  ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ต้อนรับคณะกรรมการ WORLD BANK

  หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้(KM) ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจาก World Bank วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์การจัดการความรู้(KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตลาดแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านความรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก World Bank ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อ.เมือง จ.นนทบุรี

  Continue Reading...

 •   สับปะรดเป็นพืชที่มีระยะเวลาการจัดเก็บสั้นก่อนเสียหาย การสร้างผลตอบแทนจากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้สามารถทำได้หลายทาง เช่น การจำหน่ายให้กับโรงงานผลไม้กระป๋อง จำหน่ายให้กับร้านค้าผลไม้ทั่วไป ซึ่งต้องกระทำในระยะเวลาที่รวดเร็วเพราะเกิดการเน่าเสียหายได้ง่าย ทางกลุ่มสหกรณ์จึงมีความต้องการแปรรูปสับปะรดด้วยการอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และอีกทั้งเนื่องด้วยในปี ๒๕๕๔ ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการ การผลิตกระดาษสาโดยใช้เครื่องบีบแยกน้ำออกจากเยื่อสับปะรด แบบอัตโนมัติให้กับกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี และยังเป็นการพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย และกลุ่มสหกรณ์บ้านป่าซางวิวัฒน์ จังหวัดเชียงราย  

  โครงการการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบแห้งสับปะรด

    สับปะรดเป็นพืชที่มีระยะเวลาการจัดเก็บสั้นก่อนเสียหาย การสร้างผลตอบแทนจากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้สามารถทำได้หลายทาง เช่น การจำหน่ายให้กับโรงงานผลไม้กระป๋อง จำหน่ายให้กับร้านค้าผลไม้ทั่วไป ซึ่งต้องกระทำในระยะเวลาที่รวดเร็วเพราะเกิดการเน่าเสียหายได้ง่าย ทางกลุ่มสหกรณ์จึงมีความต้องการแปรรูปสับปะรดด้วยการอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และอีกทั้งเนื่องด้วยในปี ๒๕๕๔ ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการ การผลิตกระดาษสาโดยใช้เครื่องบีบแยกน้ำออกจากเยื่อสับปะรด แบบอัตโนมัติให้กับกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี และยังเป็นการพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย และกลุ่มสหกรณ์บ้านป่าซางวิวัฒน์ จังหวัดเชียงราย  

  Continue Reading...

 •   จากการจัดประชุม ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน  โดยเชิญตัวแทนจากชุมชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการบริการทางวิชาการของแต่ละชุมชน โดยทางตัวแทนชุมชนตำบลบางสีทองและตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีอาชีพหลักคือทำนา ทำสวน ต้องการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางงานบริการวิชาการแก่สังคมจึงเห็นควรสร้างมูลค่าเพิ่มจากการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชเหลือใช้ให้กลับเป็นรายได้ให้กับชุมชน โดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชนและใช้องค์ความรู้ของชุมชนในการสร้างมูลค่าพร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย  

  โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการย่อยกิ่งไม้และวัชพืช

    จากการจัดประชุม ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน  โดยเชิญตัวแทนจากชุมชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการบริการทางวิชาการของแต่ละชุมชน โดยทางตัวแทนชุมชนตำบลบางสีทองและตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีอาชีพหลักคือทำนา ทำสวน ต้องการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางงานบริการวิชาการแก่สังคมจึงเห็นควรสร้างมูลค่าเพิ่มจากการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชเหลือใช้ให้กลับเป็นรายได้ให้กับชุมชน โดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชนและใช้องค์ความรู้ของชุมชนในการสร้างมูลค่าพร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย  

  Continue Reading...

 • งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมชนมุสลิมตลาดแก้ว ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนมุสลิม ลงคอลัมน์ วิทยาการเพื่อสังคม วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 29

  เครื่องนวดแป้งโรตีอัตโนมัติ ลงวารสารราชมงคล ฉบับที่ 29

  งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมชนมุสลิมตลาดแก้ว ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชนมุสลิม ลงคอลัมน์ วิทยาการเพื่อสังคม วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 29

  Continue Reading...

 • สวัสดีปีใหม่ 2557

  Continue Reading...

 • ตัวเเทนชุมชนมุสลิม จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมชมงานบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. คุณชาญรงค์ พูนพานิช และคุณประดิษฐ์ ฮีมสุ่น ตัวเเทนชาวมุสลิมตลาดบ้านแก้ว จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมงานบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2557 อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว ต้อนรับ ณ ห้องศูนย์การจัดการความรู้ (KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้อาจารย์สมเกียรติ  ทองแก้ว หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ แด่ตัวเเทนชุมชนมุสลิมตลาดบ้านแก้ว […]

  ตัวเเทนชาวมุสลิมตลาดบ้านแก้ว จังหวัดนนทบุรี มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่

  ตัวเเทนชุมชนมุสลิม จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมชมงานบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. คุณชาญรงค์ พูนพานิช และคุณประดิษฐ์ ฮีมสุ่น ตัวเเทนชาวมุสลิมตลาดบ้านแก้ว จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมงานบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2557 อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว ต้อนรับ ณ ห้องศูนย์การจัดการความรู้ (KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้อาจารย์สมเกียรติ  ทองแก้ว หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ แด่ตัวเเทนชุมชนมุสลิมตลาดบ้านแก้ว […]

  Continue Reading...

 • งานบริการวิชาการแก่สังคมขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 มทร.พระนคร

  Continue Reading...