โครงการประจำปี 2563

10. โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การประยุกต์การออกแบบต้นแบบเครื่องมือช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา

About the Author