Uncategorized Archive

 • “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society” 18 มกราคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรระยะสั้น “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ” โดยมีวิทยากรอาจารย์วิเชียร  มหาวัน และ นางสาววรัญชลีย์ ทวีชัย  จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องประดับ  ในงานครบรอบ 13 […]

  13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : “Good Kids for Good Society”

  “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society” 18 มกราคม 2561 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรระยะสั้น “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ” โดยมีวิทยากรอาจารย์วิเชียร  มหาวัน และ นางสาววรัญชลีย์ ทวีชัย  จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องประดับ  ในงานครบรอบ 13 […]

  Continue Reading...

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 ณ กลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นการฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการบริการวิชาการ และได้รับการอนุมัติงบสนับสนุนงบประมาณการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 ณ กลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นการฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการบริการวิชาการ และได้รับการอนุมัติงบสนับสนุนงบประมาณการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  Continue Reading...

 • โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติชั้นสูง เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักาการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 4 แกน อีกทั้งสามารถใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติในการสร้างชิ้นงานได้อีกด้วย  ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์ ตึกอุตสาหกรรม

  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติชั้นสูง เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครื่องจักรอัตโนมัติชั้นสูง เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์ ได้จัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักาการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 4 แกน อีกทั้งสามารถใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติในการสร้างชิ้นงานได้อีกด้วย  ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเเมคคาทรอนิกส์ ตึกอุตสาหกรรม

  Continue Reading...

 • โครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

  โครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

  โครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Continue Reading...

 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise) ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท SMEs ไทยทั้ง 10 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise)

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise) ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท SMEs ไทยทั้ง 10 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย

  Continue Reading...

 • โครงการบริการวิชาการบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท อีโปรเฟสชั่นนัล จำกัด จังหวัดปทุมธานี    

  โครงการบริการวิชาการบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  โครงการบริการวิชาการบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท อีโปรเฟสชั่นนัล จำกัด จังหวัดปทุมธานี    

  Continue Reading...

 • โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องคัดเเยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

  โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องคัดเเยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

  โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องคัดเเยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

  Continue Reading...

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร คั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร คั้งที่ 3/2559

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร คั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  Continue Reading...

 • ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และการผลิต เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์เพื่อให้ผิวแม่พิมพ์มีความมันเงาซึ่งจะส่งผลให้ผิวของชิ้นงานที่ได้มีความเงาสวยงามอีกทั้งยังทำให้ระบบการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ทำได้ดีด้วย ซึ่งเครื่องจักรไม่สามารถทำได้ ดังนั้นเพื่อช่วยพัฒนายกระดับให้อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ และสถานประกอบการ

  โครงการปรับแต่งและขัดผิวเเม่พิมพ์

  ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และการผลิต เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์เพื่อให้ผิวแม่พิมพ์มีความมันเงาซึ่งจะส่งผลให้ผิวของชิ้นงานที่ได้มีความเงาสวยงามอีกทั้งยังทำให้ระบบการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ทำได้ดีด้วย ซึ่งเครื่องจักรไม่สามารถทำได้ ดังนั้นเพื่อช่วยพัฒนายกระดับให้อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ และสถานประกอบการ

  Continue Reading...

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมากที่ต้องการ  แปรรูปและถนอมอาหาร โดยชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เป็นปัจจุบันแล้ว จึงต้องการ     ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือเชิงวิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนะนคร เพื่อขอให้มีการจัดอบรมสาธิตการใช้เครื่องแปรรูป    คือ เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับทราบข้อมูล การวิจัยสร้างต้นแบบเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชูของทางคณะฯ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวเข้ามา เพื่อนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และสามารถต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป ดังนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม จึงจัดโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูป เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและโครงการนี้ยังสอดคล้องกับภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย

  โครงการสัมมนาการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมากที่ต้องการ  แปรรูปและถนอมอาหาร โดยชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เป็นปัจจุบันแล้ว จึงต้องการ     ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือเชิงวิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนะนคร เพื่อขอให้มีการจัดอบรมสาธิตการใช้เครื่องแปรรูป    คือ เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับทราบข้อมูล การวิจัยสร้างต้นแบบเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชูของทางคณะฯ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวเข้ามา เพื่อนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และสามารถต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป ดังนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม จึงจัดโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูป เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและโครงการนี้ยังสอดคล้องกับภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย

  Continue Reading...