โครงการการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบแห้งสับปะรด

 

สับปะรดเป็นพืชที่มีระยะเวลาการจัดเก็บสั้นก่อนเสียหาย การสร้างผลตอบแทนจากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้สามารถทำได้หลายทาง เช่น การจำหน่ายให้กับโรงงานผลไม้กระป๋อง จำหน่ายให้กับร้านค้าผลไม้ทั่วไป ซึ่งต้องกระทำในระยะเวลาที่รวดเร็วเพราะเกิดการเน่าเสียหายได้ง่าย ทางกลุ่มสหกรณ์จึงมีความต้องการแปรรูปสับปะรดด้วยการอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และอีกทั้งเนื่องด้วยในปี ๒๕๕๔ ทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการ การผลิตกระดาษสาโดยใช้เครื่องบีบแยกน้ำออกจากเยื่อสับปะรด
แบบอัตโนมัติให้กับกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี และยังเป็นการพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย และกลุ่มสหกรณ์บ้านป่าซางวิวัฒน์ จังหวัดเชียงราย

 

About k2mse