โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CAE)

ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก

About k2mse