โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง

ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่จำเป็นของเครื่องจักรกล มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง  ตลับลูกปืน  ได้ถูกออกแบบมามากมายหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน   ดังนั้นการเลือกใช้ตลับลูกปืนให้ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น รวมถึงการถอดประกอบและดูแลรักษาตลับลูกปืนให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว จากสภาพความเป็นจริงผู้ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร  ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลับลูกปืนน้อยมาก   ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องจักร  อันมีผลกระทบต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนานี้ขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญให้กับบุคลากรภาคประกอบการ  อันเป็นภาระของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นการช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยรวม

 

About k2mse