โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องคัดเเยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องคัดเเยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

About k2mse