โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วแก่ชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี ในความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ชุมชนท่าทราย และชุมชนบางบอน จ.สุพรรณบุรี ประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถใช้เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีความรู้ความสามารถในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และสามารถถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้

About k2mse