แบบฟอร์มงานบริการสังคม ปี 2559 (เพิ่มเติม)

มทร.พระนคร ได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ใหม่แล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสังคมเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้

1. แบบ บส. 01 แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม (ตามข้อ 17)

2. แบบ บส. 02 แบบนำส่งค่าบำรุงการเป็นวิทยากรภายนอก (ตามข้อ 25)

3. แบบ บส. 03 แบบทะเบียนคุมเงินรายรับ-รายจ่าย งานบริการสังคม (ตามข้อ 25)

4. แบบ บส. 04 งบการเงินสำหรับงานบริการสังคม (ตามข้อ 25)สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  http://ird.rmutp.ac.th

About k2mse