โครงการสัมมนาการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมากที่ต้องการ  แปรรูปและถนอมอาหาร โดยชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เป็นปัจจุบันแล้ว จึงต้องการ     ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือเชิงวิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนะนคร เพื่อขอให้มีการจัดอบรมสาธิตการใช้เครื่องแปรรูป    คือ เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับทราบข้อมูล การวิจัยสร้างต้นแบบเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชูของทางคณะฯ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวเข้ามา เพื่อนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และสามารถต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป ดังนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม จึงจัดโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูป เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและโครงการนี้ยังสอดคล้องกับภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย

About k2mse