Uncategorized Archive

 • โครงการวิจัยจะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาทำอันตรายกับต้นทุเรียน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตอย่างมากทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจ โดยได้ออกแบบระบบเซนเซอร์วัดความเค็มติดตั้งไว้บริเวณทางน้ำไหลเข้าสวน และเมื่อเซนเซอร์วัดความเค็มตรวจสอบและพบว่า ความเค็มของน้ำที่ไหลเข้าสวนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะทำการส่งสัญญาณให้เกษตรกรในเครือข่ายทราบ เพื่อที่จะดำเนินวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

  โครงการระบบป้องกันสวนผลไม้จากน้ำเค็มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

  โครงการวิจัยจะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาทำอันตรายกับต้นทุเรียน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตอย่างมากทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจ โดยได้ออกแบบระบบเซนเซอร์วัดความเค็มติดตั้งไว้บริเวณทางน้ำไหลเข้าสวน และเมื่อเซนเซอร์วัดความเค็มตรวจสอบและพบว่า ความเค็มของน้ำที่ไหลเข้าสวนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะทำการส่งสัญญาณให้เกษตรกรในเครือข่ายทราบ เพื่อที่จะดำเนินวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

  Continue Reading...

 • ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่จำเป็นของเครื่องจักรกล มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง  ตลับลูกปืน  ได้ถูกออกแบบมามากมายหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน   ดังนั้นการเลือกใช้ตลับลูกปืนให้ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น รวมถึงการถอดประกอบและดูแลรักษาตลับลูกปืนให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว จากสภาพความเป็นจริงผู้ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร  ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลับลูกปืนน้อยมาก   ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องจักร  อันมีผลกระทบต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนานี้ขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญให้กับบุคลากรภาคประกอบการ  อันเป็นภาระของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นการช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยรวม  

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง

  ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่จำเป็นของเครื่องจักรกล มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง  ตลับลูกปืน  ได้ถูกออกแบบมามากมายหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน   ดังนั้นการเลือกใช้ตลับลูกปืนให้ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น รวมถึงการถอดประกอบและดูแลรักษาตลับลูกปืนให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว จากสภาพความเป็นจริงผู้ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร  ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลับลูกปืนน้อยมาก   ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องจักร  อันมีผลกระทบต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนานี้ขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญให้กับบุคลากรภาคประกอบการ  อันเป็นภาระของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นการช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยรวม  

  Continue Reading...

 • โครงการนี้จะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการน้ำที่ทำให้ชาวสวนสะดวกสบาย ประหยัดแรงงานและมีเวลาว่างมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา กล่าวคือ จะนำเทคโนโลยีการควบคุมด้วยระบบ PLC (Programmable Logic Control) มาประยุกต์ใช้ โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมการจ่ายน้ำของหัวสปริงเกอร์ให้ทำงานเรียงกันอย่างเป็นมีรูปแบบ และสามารถตั้งเวลาการทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยที่ชาวสวนไม่ต้องมาควบคุมการให้น้ำอีกต่อไป

  โครงการการพัฒนาสวนทุเรียนด้านระบบการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

  โครงการนี้จะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการน้ำที่ทำให้ชาวสวนสะดวกสบาย ประหยัดแรงงานและมีเวลาว่างมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา กล่าวคือ จะนำเทคโนโลยีการควบคุมด้วยระบบ PLC (Programmable Logic Control) มาประยุกต์ใช้ โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมการจ่ายน้ำของหัวสปริงเกอร์ให้ทำงานเรียงกันอย่างเป็นมีรูปแบบ และสามารถตั้งเวลาการทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยที่ชาวสวนไม่ต้องมาควบคุมการให้น้ำอีกต่อไป

  Continue Reading...

 • ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CAE)

  ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ พร้อมทีมงานจากโครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน ให้แก่หน่วยงานกายอุปกรณ์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์เป็นผู้รับมอบซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบนี้นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดด้านการเดินเป็นอย่างมาก สามารถตรวจวัดแรงกดทับจากการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ดี ซึ่งทำให้นักกายภาพบำบัดสามารถวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

  มอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ พร้อมทีมงานจากโครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน ให้แก่หน่วยงานกายอุปกรณ์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์เป็นผู้รับมอบซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบนี้นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดด้านการเดินเป็นอย่างมาก สามารถตรวจวัดแรงกดทับจากการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ดี ซึ่งทำให้นักกายภาพบำบัดสามารถวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

  Continue Reading...

 • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่สนามสอบ TOEIC ในโครงการการจัดการความรู้ให้กับนึกษาด้านภาษา  

  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเตรียมตัวพิชิต TOEIC

  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่สนามสอบ TOEIC ในโครงการการจัดการความรู้ให้กับนึกษาด้านภาษา  

  Continue Reading...

 • ผลงานการเขียนซอฟเเวร์และหุ่นยนต์ฝีมือผู้เข้าอบรมค่ะ หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้เเล้ว

  บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Arduino

  ผลงานการเขียนซอฟเเวร์และหุ่นยนต์ฝีมือผู้เข้าอบรมค่ะ หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้เเล้ว

  Continue Reading...

 • หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้(KM) ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจาก World Bank วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์การจัดการความรู้(KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตลาดแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านความรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก World Bank ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อ.เมือง จ.นนทบุรี

  ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ต้อนรับคณะกรรมการ WORLD BANK

  หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้(KM) ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจาก World Bank วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์การจัดการความรู้(KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตลาดแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านความรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก World Bank ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อ.เมือง จ.นนทบุรี

  Continue Reading...

 •   สับปะรดเป็นพืชที่มีระยะเวลาการจัดเก็บสั้นก่อนเสียหาย การสร้างผลตอบแทนจากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้สามารถทำได้หลายทาง เช่น การจำหน่ายให้กับโรงงานผลไม้กระป๋อง จำหน่ายให้กับร้านค้าผลไม้ทั่วไป ซึ่งต้องกระทำในระยะเวลาที่รวดเร็วเพราะเกิดการเน่าเสียหายได้ง่าย ทางกลุ่มสหกรณ์จึงมีความต้องการแปรรูปสับปะรดด้วยการอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และอีกทั้งเนื่องด้วยในปี ๒๕๕๔ ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการ การผลิตกระดาษสาโดยใช้เครื่องบีบแยกน้ำออกจากเยื่อสับปะรด แบบอัตโนมัติให้กับกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี และยังเป็นการพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย และกลุ่มสหกรณ์บ้านป่าซางวิวัฒน์ จังหวัดเชียงราย  

  โครงการการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบแห้งสับปะรด

    สับปะรดเป็นพืชที่มีระยะเวลาการจัดเก็บสั้นก่อนเสียหาย การสร้างผลตอบแทนจากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้สามารถทำได้หลายทาง เช่น การจำหน่ายให้กับโรงงานผลไม้กระป๋อง จำหน่ายให้กับร้านค้าผลไม้ทั่วไป ซึ่งต้องกระทำในระยะเวลาที่รวดเร็วเพราะเกิดการเน่าเสียหายได้ง่าย ทางกลุ่มสหกรณ์จึงมีความต้องการแปรรูปสับปะรดด้วยการอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าของพืชเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และอีกทั้งเนื่องด้วยในปี ๒๕๕๔ ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการ การผลิตกระดาษสาโดยใช้เครื่องบีบแยกน้ำออกจากเยื่อสับปะรด แบบอัตโนมัติให้กับกลุ่มสหกรณ์ดังกล่าวได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี และยังเป็นการพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย และกลุ่มสหกรณ์บ้านป่าซางวิวัฒน์ จังหวัดเชียงราย  

  Continue Reading...

 •   จากการจัดประชุม ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน  โดยเชิญตัวแทนจากชุมชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการบริการทางวิชาการของแต่ละชุมชน โดยทางตัวแทนชุมชนตำบลบางสีทองและตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีอาชีพหลักคือทำนา ทำสวน ต้องการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางงานบริการวิชาการแก่สังคมจึงเห็นควรสร้างมูลค่าเพิ่มจากการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชเหลือใช้ให้กลับเป็นรายได้ให้กับชุมชน โดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชนและใช้องค์ความรู้ของชุมชนในการสร้างมูลค่าพร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย  

  โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการย่อยกิ่งไม้และวัชพืช

    จากการจัดประชุม ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน  โดยเชิญตัวแทนจากชุมชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการบริการทางวิชาการของแต่ละชุมชน โดยทางตัวแทนชุมชนตำบลบางสีทองและตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีอาชีพหลักคือทำนา ทำสวน ต้องการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางงานบริการวิชาการแก่สังคมจึงเห็นควรสร้างมูลค่าเพิ่มจากการกำจัดเศษกิ่งไม้และวัชพืชเหลือใช้ให้กลับเป็นรายได้ให้กับชุมชน โดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชนและใช้องค์ความรู้ของชุมชนในการสร้างมูลค่าพร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย  

  Continue Reading...