Latest Headlines
 • มทร.พระนคร ได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ใหม่แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสังคมเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้ 1. แบบ บส. 01 แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม (ตามข้อ 17) 2. แบบ บส. 02 แบบนำส่งค่าบำรุงการเป็นวิทยากรภายนอก (ตามข้อ 25) 3. แบบ บส. 03 แบบทะเบียนคุมเงินรายรับ-รายจ่าย งานบริการสังคม (ตามข้อ 25) […]

  แบบฟอร์มงานบริการสังคม ปี 2559 (เพิ่มเติม)

  มทร.พระนคร ได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ใหม่แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสังคมเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้ 1. แบบ บส. 01 แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม (ตามข้อ 17) 2. แบบ บส. 02 แบบนำส่งค่าบำรุงการเป็นวิทยากรภายนอก (ตามข้อ 25) 3. แบบ บส. 03 แบบทะเบียนคุมเงินรายรับ-รายจ่าย งานบริการสังคม (ตามข้อ 25) […]

  Continue Reading...

 • โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วแก่ชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี ในความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ชุมชนท่าทราย และชุมชนบางบอน จ.สุพรรณบุรี ประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถใช้เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีความรู้ความสามารถในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และสามารถถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้

  โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในจังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วแก่ชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี ในความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ชุมชนท่าทราย และชุมชนบางบอน จ.สุพรรณบุรี ประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถใช้เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีความรู้ความสามารถในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และสามารถถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้

  Continue Reading...

 • โครงการวิจัยจะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาทำอันตรายกับต้นทุเรียน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตอย่างมากทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจ โดยได้ออกแบบระบบเซนเซอร์วัดความเค็มติดตั้งไว้บริเวณทางน้ำไหลเข้าสวน และเมื่อเซนเซอร์วัดความเค็มตรวจสอบและพบว่า ความเค็มของน้ำที่ไหลเข้าสวนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะทำการส่งสัญญาณให้เกษตรกรในเครือข่ายทราบ เพื่อที่จะดำเนินวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

  โครงการระบบป้องกันสวนผลไม้จากน้ำเค็มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

  โครงการวิจัยจะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาทำอันตรายกับต้นทุเรียน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตอย่างมากทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจ โดยได้ออกแบบระบบเซนเซอร์วัดความเค็มติดตั้งไว้บริเวณทางน้ำไหลเข้าสวน และเมื่อเซนเซอร์วัดความเค็มตรวจสอบและพบว่า ความเค็มของน้ำที่ไหลเข้าสวนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะทำการส่งสัญญาณให้เกษตรกรในเครือข่ายทราบ เพื่อที่จะดำเนินวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

  Continue Reading...

 • ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่จำเป็นของเครื่องจักรกล มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง  ตลับลูกปืน  ได้ถูกออกแบบมามากมายหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน   ดังนั้นการเลือกใช้ตลับลูกปืนให้ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น รวมถึงการถอดประกอบและดูแลรักษาตลับลูกปืนให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว จากสภาพความเป็นจริงผู้ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร  ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลับลูกปืนน้อยมาก   ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องจักร  อันมีผลกระทบต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนานี้ขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญให้กับบุคลากรภาคประกอบการ  อันเป็นภาระของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นการช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยรวม  

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง

  ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่จำเป็นของเครื่องจักรกล มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง  ตลับลูกปืน  ได้ถูกออกแบบมามากมายหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน   ดังนั้นการเลือกใช้ตลับลูกปืนให้ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น รวมถึงการถอดประกอบและดูแลรักษาตลับลูกปืนให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว จากสภาพความเป็นจริงผู้ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร  ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลับลูกปืนน้อยมาก   ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องจักร  อันมีผลกระทบต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนานี้ขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญให้กับบุคลากรภาคประกอบการ  อันเป็นภาระของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นการช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยรวม  

  Continue Reading...

 • โครงการนี้จะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการน้ำที่ทำให้ชาวสวนสะดวกสบาย ประหยัดแรงงานและมีเวลาว่างมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา กล่าวคือ จะนำเทคโนโลยีการควบคุมด้วยระบบ PLC (Programmable Logic Control) มาประยุกต์ใช้ โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมการจ่ายน้ำของหัวสปริงเกอร์ให้ทำงานเรียงกันอย่างเป็นมีรูปแบบ และสามารถตั้งเวลาการทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยที่ชาวสวนไม่ต้องมาควบคุมการให้น้ำอีกต่อไป

  โครงการการพัฒนาสวนทุเรียนด้านระบบการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

  โครงการนี้จะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการน้ำที่ทำให้ชาวสวนสะดวกสบาย ประหยัดแรงงานและมีเวลาว่างมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา กล่าวคือ จะนำเทคโนโลยีการควบคุมด้วยระบบ PLC (Programmable Logic Control) มาประยุกต์ใช้ โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมการจ่ายน้ำของหัวสปริงเกอร์ให้ทำงานเรียงกันอย่างเป็นมีรูปแบบ และสามารถตั้งเวลาการทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยที่ชาวสวนไม่ต้องมาควบคุมการให้น้ำอีกต่อไป

  Continue Reading...

 • ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CAE)

  ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์การไหลของพลาสติก เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน และวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ พร้อมทีมงานจากโครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน ให้แก่หน่วยงานกายอุปกรณ์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์เป็นผู้รับมอบซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบนี้นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดด้านการเดินเป็นอย่างมาก สามารถตรวจวัดแรงกดทับจากการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ดี ซึ่งทำให้นักกายภาพบำบัดสามารถวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

  มอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน

  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ พร้อมทีมงานจากโครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้านการเดิน ให้แก่หน่วยงานกายอุปกรณ์ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายธวัชชัย จันทร์สอาด หัวหน้างานกายอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่งานกายอุปกรณ์เป็นผู้รับมอบซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบนี้นับว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัดด้านการเดินเป็นอย่างมาก สามารถตรวจวัดแรงกดทับจากการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ดี ซึ่งทำให้นักกายภาพบำบัดสามารถวิเคราะห์อาการของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ทันท่วงที ผู้ป่วยจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแม้ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

  Continue Reading...

 • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่สนามสอบ TOEIC ในโครงการการจัดการความรู้ให้กับนึกษาด้านภาษา  

  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษเตรียมตัวพิชิต TOEIC

  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสู่สนามสอบ TOEIC ในโครงการการจัดการความรู้ให้กับนึกษาด้านภาษา  

  Continue Reading...

 • ผลงานการเขียนซอฟเเวร์และหุ่นยนต์ฝีมือผู้เข้าอบรมค่ะ หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้เเล้ว

  บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Arduino

  ผลงานการเขียนซอฟเเวร์และหุ่นยนต์ฝีมือผู้เข้าอบรมค่ะ หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นได้เเล้ว

  Continue Reading...

 • วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ และ อ.รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ เข้าสำรวจชุมชนตำบลบ้านกรด ตำบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจความต้องการชุมชนทำดอกไม้กระดาษจากต้นโสน เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านกรด

  สำรวจชุมชนทำดอกไม้กระดาษจากต้นโสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ และ อ.รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ เข้าสำรวจชุมชนตำบลบ้านกรด ตำบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำรวจความต้องการชุมชนทำดอกไม้กระดาษจากต้นโสน เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับตัวแทนชุมชนบ้านกรด

  Continue Reading...