ข่าวศูนย์การจัดการความรู้(KM) Archive

  • หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้(KM) ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจาก World Bank วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์การจัดการความรู้(KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตลาดแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านความรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก World Bank ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อ.เมือง จ.นนทบุรี

    ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ ต้อนรับคณะกรรมการ WORLD BANK

    หัวหน้าศูนย์การจัดการความรู้(KM) ได้รับเกียรติต้อนรับคณะกรรมการจาก World Bank วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์การจัดการความรู้(KM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตลาดแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ด้านความรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชน พร้อมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก World Bank ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ณ ห้องเอนกประสงค์ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อ.เมือง จ.นนทบุรี

    Continue Reading...