ตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง CPD

ตารางกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง(CPD)

รหัสกิจกรรมPDUหัวข้อกิจกรรมวันที่สัมมนารายละเอียดกิจกรรมแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อสอบถามสถานะกิจกรรม
104-03-3023-00/6107-0018การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบสร้างระบบพลังงานเเสงอาทิตย์21 ก.ค. 2561คลิกที่นี่แบบตอบรับ.pdf
หรือ
แบบตอบรับ.doc
ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว
081-620-3266
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม
104-03-3023-00/6106-0018ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า16 มิ.ย. 2561คลิกที่นี่แบบตอบรับ.pdf
หรือ
แบบตอบรับ.doc
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
061-353-6426
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เสร็จสิ้นแล้ว
301-00-3023-00/6103-0018การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 323 มี.ค. 2561www.engcon-rmutp.orgฝ่ายวิชาการและวิจัย
02-836-3000 โทรสาร 02-836-3000 Email : engcon.rmutp@gmail.com
เสร็จสิ้นแล้ว
303-00-3023-00/6107-00112The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2018 (STISWB2018)12 ก.ค. 2561www.stiswb2018.orgฝ่ายวิชาการและวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว
104-03-3023-00/6110-00116เทคนิคการเขียนแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์27-28 ต.ค. 2561คลิกที่นี่แบบตอบรับ.pdf
หรือ
แบบตอบรับ.doc
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
061-353-6426
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 02-836-3000 ต่อ 4150 เเฟกซ์ 4151
กำลังรับสมัคร

About the Author