โครงการประจำปี 2560

โครงการประจำปี 2560

แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี  พ.ศ. 2560

1. โครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

2. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติชั้นสูง เพื่อผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

งบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560

 1. โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
 2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล
 3. โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและขอเสียทางอุตสาหกรรม
 4. โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 5. โครงการบริการวิชาการบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 6. โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise)
 7. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม
 8. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
 9. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมเพื่อสิ่งเเวดล้อม
 10. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
 11. โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องคัดเเยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

About the Author