โครงการประจำปี 2562

โครงการประจำปี 2562

แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจำปี  พ.ศ. 2562

 

งบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

  1. โครงการการประยุกต์ใช้สเตรนเกจเพื่อความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและตอบสนองความต้องการในยุคอุตสาหกรรม 4.0
  2. โครงการการบูรณาการเชิงปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 Integrating safety practices into electricalwork for industry 4.0
  3. โครงการการอบรมซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อการบูรณาการสำหรับความปลอดภัยในระบบส่งจ่ายระบบไฟฟ้า
  4. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุคอุตสาหกรรม 4.0
  5. โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง

งบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562

6. โครงการพัฒนาแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2562 (ป.โท+ป.เอก)

7. โครงการเทคนิคและกระบวนการทำวิศวกรรมย้อนรอยเชิงปฏิบัติการ (ป.โท)

About the Author