งานบริการวิชาการแก่สังคม

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถนนพิบูลสงคราม เเขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร 02-913-2424 ต่อ181
เเฟกซ์ 02-913-2424 ต่อ 181

About the Author