โครงการประจำปี 2558

โครงการประจำปี 2558

แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  พ.ศ. 2558

1. โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องย่อยสลายฟางและอัดก้อนฟางเพื่อเพิ่มมูลค่า

2. โครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ทำกายภาพบำบัดด้วยด้วยการเดิน

3. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วย Arduino

4. โครงการสัมมนาโปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CAE)

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับพร้อมฝังอัญมณี

6. โครงการพัฒนาสวนทุเรียนด้านระบบการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

7. โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)

8. โครงการจัดการความรู้ให้กับนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

9. โครงการอบรมไฮดรอลิกขั้นพื้นฐาน

10. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมในระดับภาคีวิศวกร

แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี  พ.ศ. 2558

1. โครงการระบบป้องกันสวนผลไม้จากน้ำเค็มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

2. โครงการอบรม “การซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

จากน้ำมันพืชใช้แล้วแก่ชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี (ในความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร

กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ชุมชนท่าทราย และชุมชนบางบอน จ.สุพรรณบุรี)”

3. โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง


About the Author