โครงการประจำปี 2561

โครงการประจำปี 2561

แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี  พ.ศ. 2561

 

งบรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

  1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
  2. โครงการวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ
  3. โครงการปลูกปัญญาวิชาชีพ
  4. โครงการประเมินศักยภาพการใช้พลังงานในอาคารเพื่อการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงพยาบาลราชวิถี
  5. โครงการบริการการอนุรักษ์ศิลปะไทยด้วยการทำระบบพิพิธภัณฑ์ดิจิตอล ณ วัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี

About the Author