โครงการประจำปี 2559

โครงการประจำปี 2559

แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2559

1. โครงการให้การช่วยเหลือผู้พิการด้านการเดิน

2. โครงการออกแบบและสร้างต้นชิ้นงานในแนวทางเครื่องประดับเพื่อสื่อถึงองค์กร(แหวนรุ่น)

ด้วยโปรแกรม RHINOCEROS และเครื่อง Rapid Prototype3. โครงการปรับแต่งและขัดผิวเเม่พิมพ์

3. โครงการการปรับแต่งและขัดผิวเเม่พิมพ์

4.โครงการการปรับปรุงพัฒนาเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแบบกึ่งอัตโนมัติ และการถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเเก่ชุมชุนในพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชบุรี (ในความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี)

5. โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SolidWorks 2014
แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ ประจำปี  พ.ศ. 2559

1.โครงการสัมมนาการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู

About the Author