โครงการประจำปี 2557

แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2557

1  โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องทำเคบับโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง

2  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมออกแบบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วย Photoshopโปรแกรม Illustrator

3  โครงการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากการย่อยกิ่งไม้และวัชพืช


แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ประจำปี  พ.ศ. 2557

1.โครงการการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างรายได้ ด้วยธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)

2.โครงการการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เครื่องอบแห้งสับปะรด

 

About the Author