โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการฝึกอบรมเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่ กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง

โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการเครื่องมือช่วยแปรรูปของเสียจากไม้ไผ่กลุ่มผู้รับบริการชุมชนหนองหญ้าปล้อง”  โดยดำเนินโครงการในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หัตถจักรสานไม้ไผ่ กลุ่มชุมชนหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

About k2mse