โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การประยุกต์การออกแบบต้นแบบเครื่องมือช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา

โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การประยุกต์การออกแบบต้นแบบเครื่องมือช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มผู้รับบริการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่ามะขาม จังหวัดราชบุรี บ้านท่ามะขาม 23 หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การประยุกต์การออกแบบต้นแบบเครื่องมือช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วดาวอินคา ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มผู้รับบริการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่ามะขาม จังหวัดราชบุรี บ้านท่ามะขาม 23 หมู่ที่ 2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

About k2mse