คลังความรู้

คลังความรู้

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

 

– ประสบการณ์การแข่งขันหุ่นยนต์ กู้ภัยชิงเเชมป์ประเทศไทย ปี 2555
– การส่งบุคลากรไปพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ณ Nanyang Polytechnic, ประเทศสิงคโปร์
– รางวัลสถิติประหยัดสูงสุดอันดับ 1 ทีม By Part 2 ในการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge 2012
– จริยธรรมในการทำวิจัย
– เทคนิควิธีการสอนแบบใหม่เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
– การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
– เทคนิคในการเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย
– การออกแบบการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้
– เทคนิคการตั้งชื่อเรื่องวิจัย

ปี 2554

คู่มือการดำเนินงานและจัดพิมพ์เล่มปริญญานิพนธ์

– ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
– ความรู้ในการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

– ความรู้ในพันธกิจด้านการวิจัย
ปี 2553

About k2mse