สัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระกลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 ณ กลุ่มชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นการฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการบริการวิชาการ และได้รับการอนุมัติงบสนับสนุนงบประมาณการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

About k2mse