โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise)

โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise) ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท SMEs ไทยทั้ง 10 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย

โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise) ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท SMEs ไทยทั้ง 10 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย

About k2mse