โครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

โครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2560 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

About k2mse