Latest Headlines
 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise) ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท SMEs ไทยทั้ง 10 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise)

  โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Development of small and medium enterprise) ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ บริษัท SMEs ไทยทั้ง 10 แห่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย

  Continue Reading...

 • โครงการบริการวิชาการบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท อีโปรเฟสชั่นนัล จำกัด จังหวัดปทุมธานี    

  โครงการบริการวิชาการบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  โครงการบริการวิชาการบุคลากรเพื่อเพิ่มผลผลิตสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท อีโปรเฟสชั่นนัล จำกัด จังหวัดปทุมธานี    

  Continue Reading...

 • โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องคัดเเยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

  โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องคัดเเยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

  โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการเครื่องคัดเเยกเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวดีปทุมธานี 1 ไทยงาม หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

  Continue Reading...

 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร คั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร คั้งที่ 3/2559

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร คั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  Continue Reading...

 • ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และการผลิต เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์เพื่อให้ผิวแม่พิมพ์มีความมันเงาซึ่งจะส่งผลให้ผิวของชิ้นงานที่ได้มีความเงาสวยงามอีกทั้งยังทำให้ระบบการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ทำได้ดีด้วย ซึ่งเครื่องจักรไม่สามารถทำได้ ดังนั้นเพื่อช่วยพัฒนายกระดับให้อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ และสถานประกอบการ

  โครงการปรับแต่งและขัดผิวเเม่พิมพ์

  ปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะมีการขยายตัวอย่างมากจึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบชิ้นงาน และการผลิต เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดปัญหาที่จะเกิดกับชิ้นงานและแม่พิมพ์ ลดเวลาและจำนวนครั้งในการลองแม่พิมพ์ ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ทั้งนี้ในระบบอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน การปรับแต่งและขัดผิวแม่พิมพ์เพื่อให้ผิวแม่พิมพ์มีความมันเงาซึ่งจะส่งผลให้ผิวของชิ้นงานที่ได้มีความเงาสวยงามอีกทั้งยังทำให้ระบบการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ทำได้ดีด้วย ซึ่งเครื่องจักรไม่สามารถทำได้ ดังนั้นเพื่อช่วยพัฒนายกระดับให้อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ และสถานประกอบการ

  Continue Reading...

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมากที่ต้องการ  แปรรูปและถนอมอาหาร โดยชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เป็นปัจจุบันแล้ว จึงต้องการ     ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือเชิงวิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนะนคร เพื่อขอให้มีการจัดอบรมสาธิตการใช้เครื่องแปรรูป    คือ เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับทราบข้อมูล การวิจัยสร้างต้นแบบเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชูของทางคณะฯ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวเข้ามา เพื่อนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และสามารถต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป ดังนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม จึงจัดโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูป เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและโครงการนี้ยังสอดคล้องกับภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย

  โครงการสัมมนาการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูปเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมากที่ต้องการ  แปรรูปและถนอมอาหาร โดยชุมชนมีแนวคิดเชิงวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่เป็นปัจจุบันแล้ว จึงต้องการ     ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือเชิงวิศวกรรมแปรรูปทางการเกษตร จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนะนคร เพื่อขอให้มีการจัดอบรมสาธิตการใช้เครื่องแปรรูป    คือ เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับทราบข้อมูล การวิจัยสร้างต้นแบบเครื่องกลั่นน้ำส้มสายชูของทางคณะฯ ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวเข้ามา เพื่อนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์และสามารถต่อยอดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไป ดังนั้นงานบริการวิชาการแก่สังคม จึงจัดโครงการสัมมนา “การอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือแปรรูป เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชู” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและโครงการนี้ยังสอดคล้องกับภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วย

  Continue Reading...

 • มทร.พระนคร ได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ใหม่แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสังคมเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้ 1. แบบ บส. 01 แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม (ตามข้อ 17) 2. แบบ บส. 02 แบบนำส่งค่าบำรุงการเป็นวิทยากรภายนอก (ตามข้อ 25) 3. แบบ บส. 03 แบบทะเบียนคุมเงินรายรับ-รายจ่าย งานบริการสังคม (ตามข้อ 25) […]

  แบบฟอร์มงานบริการสังคม ปี 2559 (เพิ่มเติม)

  มทร.พระนคร ได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ใหม่แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสังคมเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้ 1. แบบ บส. 01 แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม (ตามข้อ 17) 2. แบบ บส. 02 แบบนำส่งค่าบำรุงการเป็นวิทยากรภายนอก (ตามข้อ 25) 3. แบบ บส. 03 แบบทะเบียนคุมเงินรายรับ-รายจ่าย งานบริการสังคม (ตามข้อ 25) […]

  Continue Reading...

 • โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วแก่ชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี ในความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ชุมชนท่าทราย และชุมชนบางบอน จ.สุพรรณบุรี ประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถใช้เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีความรู้ความสามารถในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และสามารถถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้

  โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในจังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วแก่ชุมชนและนักวิชาการในจังหวัดสุพรรณบุรี ในความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ชุมชนท่าทราย และชุมชนบางบอน จ.สุพรรณบุรี ประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถใช้เครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีความรู้ความสามารถในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และสามารถถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้

  Continue Reading...

 • โครงการวิจัยจะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาทำอันตรายกับต้นทุเรียน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตอย่างมากทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจ โดยได้ออกแบบระบบเซนเซอร์วัดความเค็มติดตั้งไว้บริเวณทางน้ำไหลเข้าสวน และเมื่อเซนเซอร์วัดความเค็มตรวจสอบและพบว่า ความเค็มของน้ำที่ไหลเข้าสวนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะทำการส่งสัญญาณให้เกษตรกรในเครือข่ายทราบ เพื่อที่จะดำเนินวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

  โครงการระบบป้องกันสวนผลไม้จากน้ำเค็มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

  โครงการวิจัยจะนำเสนอระบบและวิธีการจัดการป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาทำอันตรายกับต้นทุเรียน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตอย่างมากทั้งด้านเกษตรกรรมและด้านเศรษฐกิจ โดยได้ออกแบบระบบเซนเซอร์วัดความเค็มติดตั้งไว้บริเวณทางน้ำไหลเข้าสวน และเมื่อเซนเซอร์วัดความเค็มตรวจสอบและพบว่า ความเค็มของน้ำที่ไหลเข้าสวนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจะทำการส่งสัญญาณให้เกษตรกรในเครือข่ายทราบ เพื่อที่จะดำเนินวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

  Continue Reading...

 • ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่จำเป็นของเครื่องจักรกล มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง  ตลับลูกปืน  ได้ถูกออกแบบมามากมายหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน   ดังนั้นการเลือกใช้ตลับลูกปืนให้ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น รวมถึงการถอดประกอบและดูแลรักษาตลับลูกปืนให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว จากสภาพความเป็นจริงผู้ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร  ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลับลูกปืนน้อยมาก   ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องจักร  อันมีผลกระทบต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนานี้ขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญให้กับบุคลากรภาคประกอบการ  อันเป็นภาระของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นการช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยรวม  

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง

  ตลับลูกปืนเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานที่จำเป็นของเครื่องจักรกล มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง  ตลับลูกปืน  ได้ถูกออกแบบมามากมายหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน   ดังนั้นการเลือกใช้ตลับลูกปืนให้ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความจำเป็น รวมถึงการถอดประกอบและดูแลรักษาตลับลูกปืนให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว จากสภาพความเป็นจริงผู้ใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร  ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลับลูกปืนน้อยมาก   ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องจักร  อันมีผลกระทบต่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนานี้ขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความชำนาญให้กับบุคลากรภาคประกอบการ  อันเป็นภาระของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นการช่วยพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยโดยรวม  

  Continue Reading...